Продължете към съдържанието

За нас

Фондация „Наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Фондацията извършва дейността си.

Цел 
Устойчива консервация на биологичното разнообразие чрез въвличане на човека като неделима част от природата

Мисия
Опазване и възстановяване на природните местообитания и видове

Визия 
Балансирано взаимодействие между човека и природата